تصویر موجود نیست

سالار عقیلی

10

آهنگهای سالار عقیلی

 سالار عقیلیخداحافظی مکن

سالار عقیلی سپید یا سیاه

سالار عقیلیهوای تو

سالار عقیلی زلف

سالار عقیلیاین که دلتنگ توام

 سالار عقیلی دلبسته شدم

سالار عقیلی همدم

سالار عقیلی باران بهاری

سالار عقیلی ریشه در خاک

سالار عقیلیریشه در خاک