logo-samandehi logo-samandehi logo-samandehi سالار عقیلی | خواننده | موزیک ته
تصویر موجود نیست

سالار عقیلی

22

آهنگهای سالار عقیلی

سالار عقیلیکنار من باش

 سالار عقیلیدلبر جان

سالار عقیلیچراغ

سالار عقیلینفس بریده

سالار عقیلی بغض پنهان

سالار عقیلی دعوت

تصویر ندارد

سالار عقیلی چه بگویم

سالار عقیلینوروز عشق

 سالار عقیلیآهنگ جهانگردی سعدی

سالار عقیلی عشق بازیچه تماشا

 سالار عقیلی نگار بی وفا

سالار عقیلیققنوس

 سالار عقیلیخداحافظی مکن

سالار عقیلی سپید یا سیاه

سالار عقیلیهوای تو

سالار عقیلی زلف

سالار عقیلیاین که دلتنگ توام

 سالار عقیلی دلبسته شدم

سالار عقیلی همدم

سالار عقیلی باران بهاری

سالار عقیلی ریشه در خاک

سالار عقیلیریشه در خاک