تصویر موجود نیست

سینا پارسیان

14

آهنگهای سینا پارسیان

 سینا پارسیان زهر چشم

سینا پارسیان قطار

سینا پارسیان تکیه گاه

 سینا پارسیان زهره

 سینا پارسیان آقا و خانم طبیعت

 سینا پارسیان حلقه به گوش

 سینا پارسیان حضرت صیاد

 سینا پارسیان کشتی 3

سینا پارسیان ال

سینا پارسیانآشیل

سینا پارسیان یه پیرزن مرده

سینا پارسیان خاک

سینا پارسیان عصای موسی

سیناپارسیانهمسایه