تصویر موجود نیست

شبنم تووزلو

9

آهنگهای شبنم تووزلو

شبنم تووزلوقاراباغ آذربایجاندیر

شبنم تووزلو اکوستیک

شبنم تووزلو  دردیمه درمان

شبنم تووزلو سنی سون بیر قادین وار

 شبنم تووزلو وار بیری

 شبنم تووزلو موغام

شبنم تووزلوای منیم حیاتیم

شبنم تووزلوعمروم 

شبنم تووزلویار آغلادی من آغلادیم