تصویر موجود نیست

نامیک قاراچوخورلو

2

آهنگهای نامیک قاراچوخورلو

 نامیک قاراچوخورلو بیر آرزو توت

نامیک قاراچوخورلوaci biber آجی بیبر