تصویر موجود نیست

امو بند

26

آهنگهای امو بند

 امو بند هنوزم

تصویر ندارد

امو بند تا اومدی

 امو بند دلتو زدم

 امو بند بعد از تو

 امو بند نموند و رفت

 امو بند میدونستم

 امو بند نمیخواستم

امو بند بهترین اتفاق

 امو بندشک

 امو بند دلم میره برات

 امو بندپاییز

 امو بند با تو

 امو بند حس ناب

 امو بند بد شدی

امو بند شبت بخیر

 امو بند حال بد

امو بند هرجا که باشی

 امو بند تو شدی

امو بند برو پی آیندت

 امو بند دروغ محض

 امو بند بیا

امو بندعشق

امو بند تو فرق داری

 امو بندبارون بیاد

امو بند تو دلی

 امو بندبرس