تصویر موجود نیست

امیر عظیمی

23

آهنگهای امیر عظیمی

امیر عظیمیتسخیر

امیر عظیمیفال خوش

 امیر عظیمی روزگار بدیه

 امیر عظیمی هیچ

 امیر عظیمی خورشید

 امیر عظیمی مجمع الناز

 امیر عظیمی نیم دیگر

 امیر عظیمی حکم آخر

 امیر عظیمیمرموز

امیر عظیمی لاکو جان

 امیر عظیمی اسب وحشی

 امیر عظیمی زمستون

 امیر عظیمی مسیر

 امیر عظیمی سیگار خواب

 امیر عظیمی بی تو

 امیر عظیمی روباه

 امیر عظیمی روبرومی

امیر عظیمی خبر داری

امیر عظیمیماه بانو

امیر عظیمی دلبستگی

 امیر عظیمیعشق بی احساس

امیر عظیمی گل سرخ

امیر عظیمی یار تویی