تصویر موجود نیست

مرتضی سرمدی

8

آهنگهای مرتضی سرمدی

 مرتضی سرمدی دلتنگ

 مرتضی سرمدی حال خراب

مرتضی سرمدیناجی

مرتضی سرمدی ربنا

مرتضی سرمدی کنار من بمون

مرتضی سرمدی هالپرکی

مرتضی سرمدی نازلانا 

مرتضی سرمدی تحمل میکنم