تصویر موجود نیست

نامیک قاراچوخورلو

3

آهنگهای نامیک قاراچوخورلو

نامیک قاراچوخورلو جوانلیق سهوی

 نامیک قاراچوخورلو بیر آرزو توت

نامیک قاراچوخورلوaci biber آجی بیبر